Skip to main content

در ادامه به معرفی مواد معدنی و نیز پلیمری مرسوم مصرفی در گل (سیال) حفاری چاه های نفت و گاز پرداخته می شود. برای تعیین خصوصیات هر کدام از این مواد نیاز به انجام آزمایشاتی است که جزییات این آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی از جمله موسسه نفت امریکا قابل دسترسی است و در لینک های مربوطه توضیحات تکمیلی ارائه شده است.

مواد معدنی مورد استفاده طبق استاندارد API-13A

1- باریت

۲- هماتیت

۳- انواع بنتونیت

۴- آتاپولژیت

۵- سپیولیت


مواد پلیمری مورد استفاده طبق استاندارد API-13A

1- انواع کربوکسی متیل سلولز (سلولز گام) با گرانروی های متخلف

۲- نشاسته

۳- انواع پلی آنیونیک سلولز با گرانروی های مختلف

۴- زانتان گام گرید حفاری

WhatsApp پشتیبانی واتساپ