Skip to main content

نشاسته حفاری (Starch) به عنوان یکی از افزودنی های سیال حفاری در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد امریکایی، API-13A

طبق استاندارد API-13A، نشاسته مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز بایستی استانداردهای زیر را دارا باشد.

۱- خواص سوسپانسیون

قرائت گرانروی سنج در دور ۶۰۰ در محلول آب نمک با غلظت ۴۰ گرم بر لیتر حداکثر ۱۸ و برای آب نمک اشباع حداکثر ۲۰ می باشد.


۲- حجم فیلترات محلول نمکی

حجم فیلترات در محول آب نمک با غلظت ۴۰ گرم بر لیتر و نیز در و محلول اشباع از نمک حداکثر ۱۰ میلی متر می تواند باشد.


۳- باقی مانده بزرگ تر از ۲۰۰۰ میکرون

طبق استاندارد هیچ باقیمانده بزرگتر از ۲ هزار میکرون نباید وجود داشته باشد.


WhatsApp پشتیبانی واتساپ