Skip to main content

طبق استاندارد API-13A، باریت مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز بایستی استانداردهای زیر را دارا باشد.

استاندارد امریکایی، API-13A

1- اندازه گیری چگالی به کمک بالن لوشاتلیه

در این آزمایش چگالی پودر باریت با استفاده از بالن لوشاتلیه که ظرفی است شیشه ای اندازه گیری می شود. طبق استاندارد حداقل چگالی باریت بایستی ۴.۲۰ گرم بر میلی لیتر باشد.


۲- اندازه گیری مواد قلیایی خاکی قابل حل در آب مانند کلسیم

در این آزمایش با استفاده از روش تیتراسیون در حضور مواد شیمیایی مشخصی و از طریق تغییر رنگ نمونه مورد آزمایش از قرمز به آبی، می توان مواد قلیایی خاکی قابل حل در آب را اندازه گیری نمود. طبق استاندارد حداکثر مواد قلیایی خاکی قابل حل در آب مانند کلسیم در پودر محصولات تجاری می تواند ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم (پی پی ام) باشد.


۳- اندازه گیری باقیمانده ذرات با قطر بزرگ از ۷۵ میکرون

در این آزمایش ابتدا با استفاده از مواد پراکنده ساز محلولی ساخته می شود و سپس مقدار ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون به کمک الک جداسازی می شود. طبق استاندارد حداکثر کسر جرمی ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون در پودر محصولات تجاری می تواند ۳ درصد باشد.


۴- اندازه گیری ذرات با قطر کمتر از ۶ میکرون

برای اندازه گیری ذرات بسیار بسیار ریز موجود در پودر باریت بایستی از روش ته نشین سازی استفاده نمود. در این روش ابتدا محلولی مشخص ساخته شده و با استفاده از هیدرومتر و زمان ته نشینی ذرات با اندازه های مختلف مقدار ذرات بسیار ریز اندازه گیری می شود. طبق استاندارد حداکثر کسر جرمی ذرات ریز تر از ۷۵ میکرون در پودر محصولات تجاری می تواند ۳۰ درصد باشد.


WhatsApp پشتیبانی واتساپ