Skip to main content

کانی رسی سوزنی شکل آتاپولژیت (Attapulgite) از سیلیکات منیزیم- آلومینیوم ساخته شده است. از هر دو کانی آتاپولژیت و سپیولیت که ساختار یکسانی دارند، می توان در گل شورآب برای ایجاد گرانروی با نرخ برشی کم به منظور بالاآوری خرده های حفاری و نیز سوسپانسیون باریت از فضای حلقوی استفاده نمود. از آتاپولژیت و سپیولیت با نام ژل نمکی (Salt Gel) نیز یاد می شود. آتاپولژیت قابلیت کنترل خواص فیلتراسیونی گل را ندارد

طبق استاندارد API-13A، آتاپولژیت مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز بایستی استانداردهای مشخصی داشته باشند. در ادامه به معرفی ویژگی های خواص فیزیکی آن پرداخته می شود.

استاندارد امریکایی، API-13A 

۱- رفتار شناسی سوسپانسیون

برای اندازه گیری رفتار شناسی آتاپولژیت از دستگاه گرانروی سنج دوار استفاده می شود. طبق استاندارد مقدار قرائت ویسکوزیمتر در دور ۶۰۰ بایستی حداقل ۳۰ باشد.


۲- باقیمانده ذرات درشت تر از ۷۵ میکرون

حداکثر کسر جرمی ذرات درشت تر از ۷۵ برای آتاپولژیت ۸ درصد در نظر گرفته می شود.


۳- رطوبت

پودر این محصول حداکثر می تواند ۱۶ درصد جرمی رطوبت داشته باشد. 


WhatsApp پشتیبانی واتساپ