Skip to main content

پلی آنیونیک سلولز- آر (Polyanionic Cellulose) با نام اختصاری PAC-R در واقع یک افزودنی مناسب برای کنترل هرزروی سیال و کنترل گرانروی در تمامی سیالات پایه آبی خصوصا در آب نمک می باشد. این افزودنی با کنترل پراکندگی توسط متصل نگه داشتن و محصور کردن جامدات حفاری به کمک می آید. استفاده از این ماده در تمام چگالی های گل توصیه می شود.

استاندارد امریکایی، API-13A

طبق استاندارد API-13A، پلی آنیونیک سلولز مورد استفاده در سیال حفاری چاه های نفت و گاز در دو بخش گرانروی پایین و گرانروی بلا دسته بندی شده و بایستی استانداردهای زیر را دارا باشد.

۱- تعیین کیفی مقدار نشاسته در پلیمرهای قابل حل در آب

طبق استاندارد بایستی حضور نشاسته و مشتقات نشاسته ای در نوع گرانروی پایین (Low-viscosity) و نیز گرانروی بالا (High-viscosity) این محصول مشخص شده باشد و در نتیجه عاری بودن آن از محصولات نشاسته ای محرز باشد.


۲- مقدار رطوبت

حداکثر رطوبت قابل قبول برای در نوع گرانروی پایین (Low-viscosity) این محصول ۱۰ درصد عنوان شده است.


۳- گرانروی ظاهری سیال

حداکثر گرانروی ظاهری در نوع گرانروی پایین (Low-viscosity) این محصول حداکثر ۴۰ سانتی پویز
 و در نوع گرانروی بالا (High-viscosity) این محصول حداکثر ۵۰ سانتی پویز لحاظ گردیده است.


۴- حجم فیلترات

حداکثر حجم فیلترات قابل قبول در نوع گرانروی پایین (Low-viscosity) این محصول  ۱۶ میلی متر در نوع گرانروی بالا (High-viscosity) این محصول ۲۳ میلی متر است.

WhatsApp پشتیبانی واتساپ